B-Plan Nr. 5 "Wohngebiet Am Rehhagen"

Verfahrensstand:

  • 27.09.1995 Satzungsbeschluss
  • 13.12.1995 Rechtskraft durch Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 31/1995
  • 19.09.2003 1. Änderung, Rechtskraft durch Bekanntmachung im Amtsblatt Nr. 14/2003

Downloads:

Interessantes